GTM-06 EUR50 Northern Light North Cape 11D BY TG (MAR-APR)
ทัวร์ยุโรป Northern Light North Cape 11D 
เดินทาง มีนาคม-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 159,000.-
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)


เริ่มต้น 159,000


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ยุโรป Northern Light North Cape 11D เดินทาง มีนาคม-เมษายน 2561 ราคาเริ่มต้น 159,000.- โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน)
วันที่สอง เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้ง
วันที่สาม เที่ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - ล่องเรือสำราญ SILJA LINE
วันที่สี่ กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - เที่ยวชมเมืองหลวง - บินสู่เขตแลปป์แลนด์
วันที่ห้า นั่งเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO Icebreaker - ขี่สุนัขลากเลื่อน Husky Safaris
วันที่หก โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาครอส - บ้านอิกลู GLASS IGOOS - แคสสลอตทาเน่น - ขับ Snowmobile ล่าแสงเหนือ
วันที่เจ็ด แคสสลอตทาเน่น - คาราสจ็อก - ฮอนนิ่งสแวก - นอร์ธเคป
วันที่แปด อัลต้า - กรุงออสโล
วันที่เก้า เที่ยวชม 3 พิพิธภัณฑ์แห่งนอร์เวย์ - เที่ยวชมเมืองออสโล - ช้อปปิ้ง
วันที่สิบ สนามบินการ์ดเดอมูน - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่สิบเอ็ด เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
16มี.ค.61 26มี.ค.61 159,000 143,500 127,500 23,500
09เม.ย.61 19เม.ย.61 164,000 147,500 131,500 23,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้