GTM-10 XJ82 WoW! Pink Moss Tokyo Fuji Pink Moss 4D3N Apr-May2018 BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น WoW! Pink Moss Tokyo Fuji Pink Moss 4D3N 
เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้น 18,900.-
โดยสายการบิน Air Asia X (XJ)


เริ่มต้น 18,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น WoW! Pink Moss Tokyo Fuji Pink Moss 4D3N เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 2561 ราคาเริ่มต้น 18,900.- โดยสายการบิน Air Asia X (XJ)
วันที่แรก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – โตเกียว – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ จังหวัดยามานาชิ ออนเซ็น
วันที่สอง หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก – ทุ่งพิงค์มอส - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
วันที่สาม อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท)
วันที่สี่ วัดนาริตะ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
17เม.ย.61 20เม.ย.61 22,900 22,900 22,900 7,500
18เม.ย.61 21เม.ย.61 22,900 22,900 22,900 7,500
19เม.ย.61 22เม.ย.61 23,900 23,900 23,900 7,500
20เม.ย.61 23เม.ย.61 23,900 23,900 23,900 7,500
21เม.ย.61 24เม.ย.61 23,900 23,900 23,900 7,500
22เม.ย.61 25เม.ย.61 22,900 22,900 22,900 7,500
23เม.ย.61 26เม.ย.61 22,900 22,900 22,900 7,500
24เม.ย.61 27เม.ย.61 22,900 22,900 22,900 7,500
25เม.ย.61 28เม.ย.61 22,900 22,900 22,900 7,500
26เม.ย.61 29เม.ย.61 23,900 23,900 23,900 7,500
27เม.ย.61 30เม.ย.61 25,900 25,900 25,900 7,500
28เม.ย.61 01พ.ค.61 25,900 25,900 25,900 7,500
29เม.ย.61 02พ.ค.61 25,900 25,900 25,900 7,500
30เม.ย.61 03พ.ค.61 25,900 25,900 25,900 7,500
03พ.ค.61 06พ.ค.61 25,900 25,900 25,900 7,500
04พ.ค.61 07พ.ค.61 25,900 25,900 25,900 7,500
10พ.ค.61 13พ.ค.61 21,900 21,900 21,900 7,500
11พ.ค.61 14พ.ค.61 21,900 21,900 21,900 7,500
17พ.ค.61 20พ.ค.61 19,900 19,900 19,900 7,500
18พ.ค.61 21พ.ค.61 21,900 21,900 21,900 7,500
24พ.ค.61 27พ.ค.61 19,900 19,900 19,900 7,500
26พ.ค.61 29พ.ค.61 22,900 22,900 22,900 7,500
31พ.ค.61 03มิ.ย.61 18,900 18,900 18,900 7,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้