GTM-26 GT-KIX XJ10 OSAKA-KOBE สบาย สบาย 5D3N MAR-JUN18 By X
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โกเบ 5วัน3คืน
เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 2561
เริ่มต้น 24,999.-
โดยสายการบิน AirAsia X


เริ่มต้น 24,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ไฮไลท์ ทัวร์ - ชมความสวยงามและถ่ายรูปกับ สะพานข้ามทะเล อะคาชิไคเคียว และ พิเศษกับเมนู “เนื้อสเต็กโกเบ” ที่มีชื่อเสียงของความอร่อย - เดินชิวชมธรรมชาติอันงดงามของ อาราชิยาม่า และชม สะพานโทเค็ทสึเคียว พร้อมกับเส้นทาง ทิวป่าไผ่ ที่อุดมสมบูรณ์ - ตื่นตากับ ศาลาทอง หรือ วัดคินคาคุจิ และ เสาโทริอิสีแดงกว่าร้อยต้น แห่ง ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เพลิดเพลินช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ อิออน มอลล์ และ ริงกุ เอ้าท์เล็ต - ฟรีเดย์ 1 วันเต็ม ในเมืองโอซาก้า !! - นอน โอซาก้า 3 คืน !!
Day 1 สนามบินดอนเมือง
11.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดองเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก 1 ชั้น 3 ประตู 4 สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ ( Thai Air Asia X ) เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระ
14.15 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ 610 ** ทางเราขอสงวนสิทธิ์การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ .. เนื่องจากต้องเป็นไปตามกฏ ระเบียบของสายการบินสำหรับการสุ่มจับที่นั่งว่างบนเครื่องให้กับลูกค้า .. โดยหากท่านมีความประสงค์จะ ระบุที่นั่งบนเครื่องหรือต้องการเปลี่ยนที่นั่งใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (สามารถดูอัตราค่าบริการได้ในท้ายรายการ) ** (ขอย้ำว่า .. สายการบินแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ ให้น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ คนละ 20 กิโลกรัม เท่านั้นนะคะ หากคิดว่า ขากลับต้องน้ำหนักเกิน 20 ก.ก. โปรดเตรียมซื้อน้ำหนักเพิ่ม ตั้งแต่ที่สนามบินดอนเมือง เคานเตอร์สายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เพื่อจะได้ไม่ต้องกังวล เวลาจะกลับมาไทย นะคะ [บริการอาหารร้อน บนเครื่อง]
21.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ไกด์จะนำท่านไปขึ้นรถบัสที่เตรียมไว้ …
Day 2 เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคินคาคุจิ – อาราชิยาม่า – สะพานโทเค็ทสึเคียว – ป่าไผ่ – โอซาก้า
Day 3 อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
Day 4 โอซาก้า – โกเบ – ถ่ายรูปกับสะพานอะคาชิไคเคียว – โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ – อิออน มอลล์ – ริงกุ เอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ
Day 5 สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
03.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
22มี.ค.61 26มี.ค.61 28,999 28,999 27,999 7,900
24มี.ค.61 28มี.ค.61 28,999 28,999 27,999 7,900
26มี.ค.61 30มี.ค.61 28,999 28,999 27,999 7,900
28มี.ค.61 01เม.ย.61 28,999 28,999 27,999 7,900
02เม.ย.61 06เม.ย.61 28,999 28,999 27,999 7,900
04เม.ย.61 08เม.ย.61 29,999 29,999 28,999 7,900 [วันจักรี]
11เม.ย.61 15เม.ย.61 33,999 33,999 32,999 7,900 [สงกรานต์]
12เม.ย.61 16เม.ย.61 38,999 38,999 37,999 7,900 [สงกรานต์]
13เม.ย.61 16เม.ย.61 39,999 39,999 38,999 7,900 [สงกรานต์]
14เม.ย.61 18เม.ย.61 35,999 35,999 34,999 7,900 [สงกรานต์]
17เม.ย.61 21เม.ย.61 29,999 29,999 28,999 7,900
21เม.ย.61 25เม.ย.61 29,999 29,999 28,999 7,900
27เม.ย.61 01พ.ค.61 29,999 29,999 28,999 7,900
05พ.ค.61 09พ.ค.61 28,999 28,999 27,999 7,900
12พ.ค.61 16พ.ค.61 28,999 28,999 27,999 7,900
19พ.ค.61 23พ.ค.61 27,999 27,999 26,999 7,900
29พ.ค.61 02มิ.ย.61 28,999 28,999 27,999 7,900
02มิ.ย.61 06มิ.ย.61 24,999 24,999 23,999 7,900
09มิ.ย.61 13มิ.ย.61 24,999 24,999 23,999 7,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้