GTM 19 P1_HI KOREA SPRING SO FRESH MAR - MAY 2018 BY KE
ทัวร์เกาหลี HI KOREA SPRING SO FRESH 5วัน3คืน
เดินทาง มี.ค - พ.ค 61
ราคา 19,900.-บาท
โดยสายการบิน Korean Air 


เริ่มต้น 19,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เกาหลี HI KOREA SPRING SO FRESH 5วัน3คืน เดินทาง มี.ค - พ.ค 61 ราคา 19,900.-บาท โดยสายการบิน Korean Air
วันแรก กรุงเทพ – สนามบินอินชอน
วันที่ 2 หมู่บ้านลูกกวาด – PAJU PREMIUM OUTLET – เกาะนามิ
วันที่ 3 ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุก EVERLAND – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก – คอสเมติก – คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์
วันที่4 ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง –พระราชวังชางด๊อกกุง -หมู่บ้านบุกชอนฮันอก– RUNNINGMAN THEME PARK ดิวตี้ฟรี–ตลาดเมียงดง
วันที่5 ศูนย์สมุนไพร - ตลาดฮงอิก - Seoullo 7017- ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ (พิเศษ ชมซากุระ@ยออีโด เฉพาะช่วงที่ซากุระบานเท่านั้น)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
07มี.ค.61 11มี.ค.61 19,900 19,900 19,900 5,900
14มี.ค.61 18มี.ค.61 19,900 19,900 19,900 5,900
21มี.ค.61 25มี.ค.61 19,900 19,900 19,900 5,900
12เม.ย.61 16เม.ย.61 28,900 28,900 28,900 5,900
16พ.ค.61 20พ.ค.61 19,900 19,900 19,900 5,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้