GTM-32 TPE22 TAIWAN ONSEN 22 5D3N BY XW
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ONSEN 22 5D3N BY XW
เดินทาง เมษายน 2561
ราคา 18,888.-บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot 


เริ่มต้น 18,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ONSEN 22 5D3N BY XW เดินทาง เมษายน 2561 ราคา 18,888.-บาท โดยสายการบิน Nok Scoot
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่ 2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -เมืองไทเป (เถาหยวน) -เทศมณฑลหนานโถว- วัดจงไถฉานซื่อ -ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านชา - ตลาดฟงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต
วันที่ 3 เมืองไทเป-พิพิธภัณฑ์กู้กง - ร้านพายสัปปะรด -ร้านสร้อย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค -ตลาดซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม)(B/L/-)
วันที่ 4 หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น- อุทยานแห่งชาติเย่หลิว -ดิวตี้ ฟรี - ตึก ไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง(B/L/D)
วันที่ 5 เมืองไทเป (เถาหยวน) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (B/-/-)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
04เม.ย.61 08เม.ย.61 18,888 18,888 18,888 5,000
05เม.ย.61 09เม.ย.61 18,888 18,888 18,888 5,000
06เม.ย.61 10เม.ย.61 18,888 18,888 18,888 5,000
10เม.ย.61 14เม.ย.61 23,888 23,888 23,888 6,000
11เม.ย.61 15เม.ย.61 24,888 24,888 24,888 6,000
12เม.ย.61 16เม.ย.61 24,888 24,888 24,888 6,000
13เม.ย.61 17เม.ย.61 23,888 23,888 23,888 6,000
14เม.ย.61 18เม.ย.61 20,888 20,888 20,888 5,000
15เม.ย.61 19เม.ย.61 19,888 19,888 19,888 5,000
18เม.ย.61 22เม.ย.61 18,888 18,888 18,888 5,000
26เม.ย.61 30เม.ย.61 18,888 18,888 18,888 5,000
27เม.ย.61 01พ.ค.61 19,888 19,888 19,888 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้