GTM-32 TPE33 TAIWAN ALISHAN ONSEN 33 6D4N BY XW
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ALISHAN ONSEN 33 6วัน4คืน
เดินทาง เมษายน 2561
ราคา 20,888.-บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot 


เริ่มต้น 20,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ALISHAN ONSEN 33 6วัน4คืน เดินทาง เมษายน 2561 ราคา 20,888.-บาท โดยสายการบิน Nok Scoot
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่ 2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -เมืองไทเป (เถาหยวน) -เทศมณฑลหนานโถว- วัดจงไถฉานซื่อ -ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ –เทศมณฑลเจียอี้ (B/L/D)
วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- เมืองไถจง - ร้านชา - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต (B/L/D)
วันที่ 4 เมืองไทเป- พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ร้านพายสัปปะรด - ร้านสร้อย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตลาดซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม)(B/L/-)
วันที่ 5 หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว -ดิวตี้ ฟรี - ตึก ไทเป 101 –ย่านซีเหมินติง (B/L/D)
วันที่ 6 เมืองไทเป (เถาหยวน) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (B/-/-)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03เม.ย.61 08เม.ย.61 20,888 20,888 20,888 6,500
05เม.ย.61 10เม.ย.61 21,888 21,888 21,888 6,500
10เม.ย.61 15เม.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,500
24เม.ย.61 29เม.ย.61 20,888 20,888 20,888 6,500
27เม.ย.61 02พ.ค.61 21,888 21,888 21,888 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้