GTM-09 CSMFMNX03 มาเก๊า จูไห่ 3D2N APR-JUN 61 BY NX
ทัวร์ มาเก๊า จูไห่ 3D2N APR-JUN 61 BY NX
เดินทาง เม.ย - ก.ค 2561
เริ่มต้น 8,899.- บาท
เดินทางโดยสายการบิน AIR MACAU


เริ่มต้น 8,899


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ มาเก๊า จูไห่ 3D2N APR-JUN 61 BY NX เดินทาง เม.ย - ก.ค 2561 เริ่มต้น 8,899.- บาท เดินทางโดยสายการบิน AIR MACAU
วันแรก กรุงเทพฯ-มาเก๊า-จูไห่-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย
วันที่สอง ผ่านชมถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-วัดผู่ถอ สวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว์
วันที่สาม จูไห่-มาเก๊า-วัดอาม่า-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-ร้านขนมของฝาก-โบสถ์เซนต์ปอลอิสระช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์-เวเนเซี่ยน-มาเก๊า-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05เม.ย.61 07เม.ย.61 10,899 13,899 13,899 5,899
07เม.ย.61 09เม.ย.61 10,899 13,899 13,899 3,900
19เม.ย.61 21เม.ย.61 9,899 12,899 12,899 3,900
28เม.ย.61 30เม.ย.61 9,899 12,899 12,899 3,900
05พ.ค.61 07พ.ค.61 8,899 11,899 11,899 3,900
10พ.ค.61 12พ.ค.61 8,899 11,899 11,899 3,900
12พ.ค.61 14พ.ค.61 8,899 11,899 11,899 3,900
17พ.ค.61 19พ.ค.61 8,899 11,899 11,899 3,900
19พ.ค.61 21พ.ค.61 8,899 11,899 11,899 3,900
24พ.ค.61 26พ.ค.61 8,899 11,899 11,899 3,900
26พ.ค.61 28พ.ค.61 8,899 11,899 11,899 3,900
31พ.ค.61 02มิ.ย.61 8,899 11,899 11,899 3,900
02มิ.ย.61 04มิ.ย.61 8,899 11,899 11,899 3,900
07มิ.ย.61 09มิ.ย.61 8,899 11,899 11,899 3,900
09มิ.ย.61 11มิ.ย.61 8,899 11,899 11,899 3,900
14มิ.ย.61 16มิ.ย.61 8,899 11,899 11,899 3,900
16มิ.ย.61 18มิ.ย.61 8,899 11,899 11,899 3,900
21มิ.ย.61 23มิ.ย.61 8,899 11,899 11,899 3,900
23มิ.ย.61 25มิ.ย.61 8,899 11,899 11,899 3,900
28มิ.ย.61 30มิ.ย.61 8,899 11,899 11,899 3,900
30มิ.ย.61 02ก.ค.61 8,899 11,899 11,899 3,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้