GTM-01 HKG19 ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน JUN-SEP BY EK
ทัวร์ ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน JUN-SEP BY EK
เดินทาง มิ.ย - ก.ย 2561
เพียง 9,999.- บาท
เดินทางโดยสายการบิน Emirates Airlines


เริ่มต้น 9,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน JUN-SEP BY EK เดินทาง มิ.ย - ก.ย 2561 เพียง 9,999.- บาท เดินทางโดยสายการบิน Emirates Airlines
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –เซินเจิ้น
วันที่สอง เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
วันที่สาม จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
02มิ.ย.61 04มิ.ย.61 9,999 9,999 9,999 3,500
09มิ.ย.61 11มิ.ย.61 9,999 9,999 9,999 3,500
16มิ.ย.61 18มิ.ย.61 9,999 9,999 9,999 3,500
23มิ.ย.61 25มิ.ย.61 9,999 9,999 9,999 3,500
30มิ.ย.61 02ก.ค.61 9,999 9,999 9,999 3,500
01ก.ย.61 03ก.ย.61 9,999 9,999 9,999 3,500
08ก.ย.61 10ก.ย.61 9,999 9,999 9,999 3,500
15ก.ย.61 17ก.ย.61 9,999 9,999 9,999 3,500
22ก.ย.61 24ก.ย.61 9,999 9,999 9,999 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้