GTM-26 GT-HKG CX09 ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน มี.ค.-มิ.ย 61 BY CX
ทัวร์ฮ่องกงไหว้พระขอพร 3 วัน 2 คืน 
เดินทางเดือน มี.ค-มิ.ย.2018
เดินทางโดยสายการบิน cathay pacific


เริ่มต้น 16,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกงไหว้พระขอพร 3 วัน 2 คืน เดินทางเดือน มี.ค-มิ.ย.2018 เดินทางโดยสายการบิน cathay pacific
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ –ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง+City Gate Outlet
วันที่สองของการเดินทาง วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน – Jewelry Factory –ศูนย์หยกและสมุนไพร –วัดเจ้าแม่กวนอิม- ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
วันที่สามของการเดินทาง ฮ่องกง –หาดรีพลัสเบย์-ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม)–กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
02มี.ค.61 04มี.ค.61 16,991 16,991 14,991 4,900
03มี.ค.61 05มี.ค.61 16,991 16,991 14,991 4,900
09มี.ค.61 11มี.ค.61 16,991 16,991 14,991 4,900
10มี.ค.61 12มี.ค.61 16,991 16,991 14,991 4,900
16มี.ค.61 18มี.ค.61 16,991 16,991 14,991 4,900
17มี.ค.61 19มี.ค.61 16,991 16,991 14,991 4,900
23มี.ค.61 25มี.ค.61 16,991 16,991 14,991 4,900
24มี.ค.61 26มี.ค.61 16,991 16,991 14,991 4,900
12เม.ย.61 14เม.ย.61 21,900 21,900 19,900 5,900
04พ.ค.61 06พ.ค.61 16,991 16,991 14,991 4,900
11พ.ค.61 13พ.ค.61 16,991 16,991 14,991 4,900
15มิ.ย.61 17มิ.ย.61 16,991 16,991 14,991 4,900
22มิ.ย.61 24มิ.ย.61 16,991 16,991 14,991 4,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้