GTM-03 BTK-014-- Best Asan Summer ( Asan-Seoul-Seoul) 16-31 May 2018
ทัวร์เกาหลี  Best Asan Summer (Asan-Seoul-Seoul)5วัน3คืน
เดินทาง พฤษภาคม 2561
เดินทางโดยสายการบิน  JINAIR
เริ่มต้น 16,900.- บาท 


เริ่มต้น 16,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เกาหลี Best Asan Summer (Asan-Seoul-Seoul)5วัน3คืน เดินทาง พฤษภาคม 2561 เดินทางโดยสายการบิน JINAIR เริ่มต้น 16,900.- บาท
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อินชอน
วันที่ 2อินชอน – อาซาน–ปั่นเรียลไบท์ –หมู่บ้านพื้นเมืองโออัม-ริ –อุโมงค์แปะก๊วย–ศาลเจ้าพลยี่ FIRST VILLAGE(-/L/D)
วันที่ 3สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –ฮุนได พรีเมี่ยมเอาท์เลต –คอสเมติค–Dongdaemun Design Plaza ตลาดทงแดมุน
วันที่ 4ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง –ศูนย์สมุนโสม– พระราชวังถ็อกซูกุง–โซล ทาวเวอร์(B/L/-) ดิวตี้ฟรี–ตลาดเมียงดง
วันที่5 ศูนย์สมุนไพรฮอกเก นามู– หมู่บ้านบุกชอนฮันอก–พลอยแอมมาทีส(B/L/-) สวนสาธารณะยออีโด (Blossam Street) – ร้านละลายเงินวอน –สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
16พ.ค.61 20พ.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,000
17พ.ค.61 21พ.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,000
18พ.ค.61 22พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
19พ.ค.61 23พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
20พ.ค.61 24พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
21พ.ค.61 25พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
22พ.ค.61 26พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
23พ.ค.61 27พ.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,000
24พ.ค.61 28พ.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,000
25พ.ค.61 29พ.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,000
26พ.ค.61 30พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
27พ.ค.61 31พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
28พ.ค.61 01มิ.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,000
29พ.ค.61 02มิ.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,000
30พ.ค.61 03มิ.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,000
31พ.ค.61 04มิ.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้