GTM-17 KS1805_SAKURA BUSAN SUPER SAVE 5D3N_7C_MAR 18
ทัวร์เกาหลี SAKURA BUSAN SUPER SAVE 5วัน3คืน
เดินทาง มีนาคม 61
ราคา 13,999.-บาท
โดยสายการบิน JEJU AIR 


เริ่มต้น 13,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เกาหลี SAKURA BUSAN SUPER SAVE 5วัน3คืน เดินทาง มีนาคม 61 ราคา 13,999.-บาท โดยสายการบิน JEJU AIR
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่ 2 ปูซาน (สนามบินกิมแฮ) – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – Songdo Skywalk–เมืองอุลซาน - สวนแดวังกัม –Taehwagang Grand Park
วันที่ 3 Ganjeolgot Cape – เมืองปูซาน–Oryukdo Sunrise Park - Cosmetic Shop - Nurimaru APEC House- Red Pine – สะพานแขวนควังอัน
วันที่ 4 วัดแฮดง ยงกุงซา – สมุนไพรโสมเกาหลี- DUTY FREE - สวนยงดูซาน – หอคอยปูซาน - Busan International Film Festival - ตลาดนัมโพดง - ตลาดปลาชากัลชิ
วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – ซุปเปอร์มาร์เก็ต - Lotte Dong Busan - Samnak Ecological Park


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
21มี.ค.61 25มี.ค.61 13,999 13,999 13,999 5,900
22มี.ค.61 26มี.ค.61 14,999 14,999 14,999 5,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้