GTM-09 มาเก๊า ฮ่องกง ชี้ลายแทง ขอพรตรงจุด ได้ผลตรงใจ 3D2N APR-JUN 18 NX
ทัวร์เอเชีย GTM-09 มาเก๊า ฮ่องกง ชี้ลายแทง ขอพรตรงจุด ได้ผลตรงใจ 3D2N APR-JUN 18 NX
เดินทาง เม.ย. - มิ.ย.  61
ราคา 12,899.-บาท
โดยสายการบิน  Air Macau


เริ่มต้น 13,899


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ-มาเก๊า-ฮ่องกง (โดยเรือเฟอร์รี่)
วันที่สอง วัดแชกงหมิว-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นยอดเขาวิคตอเรียพีค-โรงงานจิวเวอร์รี่-ชายหาด รีพลัสเบย์-ร้านหยก-วัดหวังต้าเซียน-วัดชีหลิน-อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
วันที่สาม ฮ่องกง-มาเก๊า (โดยเรือเฟอร์รี่)-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดอาม่า-โบสถ์เซนต์ปอล-อิสระช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์-ร้านขนมของฝาก-เวเนเซี่ยน-มาเก๊า-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05เม.ย.61 07เม.ย.61 16,899 16,899 16,899 4,500
07เม.ย.61 09เม.ย.61 16,899 16,899 16,899 4,500
19เม.ย.61 21เม.ย.61 14,899 14,899 14,899 4,500
21เม.ย.61 23เม.ย.61 14,899 14,899 14,899 4,500
28เม.ย.61 30เม.ย.61 14,899 14,899 14,899 4,500
05พ.ค.61 07พ.ค.61 13,899 13,899 13,899 4,500
10พ.ค.61 12พ.ค.61 13,899 13,899 13,899 4,500
12พ.ค.61 14พ.ค.61 13,899 13,899 13,899 4,500
17พ.ค.61 19พ.ค.61 13,899 13,899 13,899 4,500
19พ.ค.61 21พ.ค.61 13,899 13,899 13,899 4,500
24พ.ค.61 26พ.ค.61 13,899 13,899 13,899 4,500
26พ.ค.61 28พ.ค.61 13,899 13,899 13,899 4,500
31พ.ค.61 02มิ.ย.61 13,899 13,899 13,899 4,500
02มิ.ย.61 04มิ.ย.61 13,899 13,899 13,899 4,500
07มิ.ย.61 09มิ.ย.61 13,899 13,899 13,899 4,500
09มิ.ย.61 11มิ.ย.61 13,899 13,899 13,899 4,500
14มิ.ย.61 16มิ.ย.61 13,899 13,899 13,899 4,500
16มิ.ย.61 18มิ.ย.61 13,899 13,899 13,899 4,500
21มิ.ย.61 23มิ.ย.61 13,899 13,899 13,899 4,500
23มิ.ย.61 25มิ.ย.61 13,899 13,899 13,899 4,500
28มิ.ย.61 30มิ.ย.61 13,899 13,899 13,899 4,500
30มิ.ย.61 02ก.ค.61 13,899 13,899 13,899 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้