GTM-26 GT-HKG FD08 ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น 12-15 , 13-16 เม.ย.61 4วัน 3คืน By FD
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น
ิิออกเดินทาง 12-15 , 13-16 เม.ย. 61
บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชีย


เริ่มต้น 20,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น ิิออกเดินทาง 12-15 , 13-16 เม.ย. 61 บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชีย
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง-ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม) – หาดรีพัสเบย์ – อิสระช้อปปิ้งตลา เลดี้มาร์เก็ต
วันที่ 2 : ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – อิสระตามอัธยาศัยถนนนาธาน – เซินเจิ้น(โดยรถไฟ)
วันที่ 3 : เซินเจิ้น – หลอหวู่มอล – หมู่บ้านวัฒนธรรม+โชว์ – Sea World
วันที่ 4 : เซินเจิ้น – มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นปอล์ – เซนาโด้สแควร์ – เวเนเชี่ยน - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12เม.ย.61 15เม.ย.61 20,999 23,999 23,999 6,500 วันสงกรานต์
13เม.ย.61 16เม.ย.61 21,999 24,999 24,999 6,500 วันสงกรานต์
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้