GTM-26 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๋า 4D3N APR 18 EK
ทัวร์เอเชีย GTM-26 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๋า 4D3N APR 18 EK
เดินทาง เม.ย. 61
ราคา 13,999.-บาท
โดยสายการบิน  Emirates airlines


เริ่มต้น 13,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
Day1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น
Day 2 เซินเจิ้น-หลอหวู่มอล-จูไห่-วัดผู่โถว- ร้านบัวหิมะ-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
Day 3 จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่- ร้านหยก-ร้านผ้าไหม- มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นพอลล์-เซนาโด้แสควร์-เวเนเชี่ยน -จูไห่
Day 4 จูไห่-ฮ่องกง-วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนน.นาธาน-สนามบินฮ่องกง-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05เม.ย.61 08เม.ย.61 16,999 16,999 16,999 5,000
26เม.ย.61 29เม.ย.61 13,999 13,999 13,999 4,000
28เม.ย.61 01พ.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้