GTM-26 HKG CX10 สงกรานต์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซิ้นเจิ้น จูไห้ มาเก๊า 4D3N APR-MAY 18 CX
GTM-26 HKG CX10 สงกรานต์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซิ้นเจิ้น จูไห้ มาเก๊า 4D3N APR-MAY 18 CX
เดินทาง  เม.ย. - พ.ค. 61
ราคา 18,999.-บาท
โดยสายการบิน  Cathay Pacific


เริ่มต้น 18,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่1 กรุงเทพ – ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ – เซินเจิ้น
วันที่2 เซินเจิ้น – จูไห่ –ถนนคู่รัก – ศูนย์หยก สมุนไพร ผ้าไหม – พระราชวังหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา – ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
วันที่ 3 จูไห่–มาเก๊า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล–วัดอาม่า–โบสถ์เซนต์ปอล–เซนาโด้ สแควร์–เวเนเชี่ยน–The Parisian–จูไห่
วันที่4 จูไห่–ฮ่องกง–Jewelry Factory–วัดแชกงหมิว–ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย–สนามบินฮ่องกง–กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
14เม.ย.61 17เม.ย.61 22,900 22,900 22,900 4,000
26พ.ค.61 29พ.ค.61 18,999 18,999 18,999 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้