GTM-01 ICN07 WOW SUMMER KOREA MAY- JUN 5D3N XJ
ทัวร์เกาหลี WOW SUMMER  KOREA 5วัน3คืน
เดินทาง พ.ค - มิ.ย 61
ราคา 16,990.-บาท
โดยสายการบิน AIR ASIA X  


เริ่มต้น 16,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เกาหลี WOW SUMMER KOREA 5วัน3คืน เดินทาง พ.ค - มิ.ย 61 ราคา 16,990.-บาท โดยสายการบิน AIR ASIA X
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน
วันที่สอง สวนสนุก EVERLAND - COSMETIC OUTLET - ตลาดทงแดมุน – ชมการแสดงโชว์ THE PAINTER HERO SHOW – รร. โซล
วันที่สาม น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - รร.โซล
วันที่สี่ เรียนรู้วิธีการทำข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – สมุนไพรฮอตเกนามู –พลอยอะเมทิส ONE MOUNT (SNOW PARK) – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
วันที่ห้า สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
04พ.ค.61 08พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
10พ.ค.61 14พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
11พ.ค.61 15พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
12พ.ค.61 16พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
17พ.ค.61 21พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
18พ.ค.61 22พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
19พ.ค.61 23พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
24พ.ค.61 28พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
25พ.ค.61 29พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
26พ.ค.61 30พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
31พ.ค.61 04มิ.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,000
01มิ.ย.61 05มิ.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,000
02มิ.ย.61 06มิ.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,000
07มิ.ย.61 11มิ.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,000
08มิ.ย.61 12มิ.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,000
09มิ.ย.61 13มิ.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,000
14มิ.ย.61 18มิ.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,000
15มิ.ย.61 19มิ.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,000
16มิ.ย.61 20มิ.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,000
21มิ.ย.61 25มิ.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,000
22มิ.ย.61 26มิ.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,000
23มิ.ย.61 27มิ.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,000
28มิ.ย.61 02ก.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
29มิ.ย.61 03ก.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
30มิ.ย.61 04ก.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้