GTM-26 GT-TPE CI04 TAIWAN สบาย เพลินใจ ไฮไลท์ไทเป 4D3N APR-JUL 18 BY CI
TAIWAN  สบาย เพลินใจ ไฮไลท์ไทเป CI
นั่งกระเช้าเมาคง – ชมตลาดปลาชื่อดังไทเป 4 วัน 3 คืน
เดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 61
เพียง 18,900 บาท
โดยสายการบิน China Airlines (CI)


เริ่มต้น 18,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
TAIWAN สบาย เพลินใจ ไฮไลท์ไทเป CI นั่งกระเช้าเมาคง – ชมตลาดปลาชื่อดังไทเป 4 วัน 3 คืน เดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 61 เพียง 18,900 บาท โดยสายการบิน China Airlines (CI)
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวนไต้หวัน
Day 2 นั่งกระเช้าเมาคง – วัดซินเทียนกง – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 3 ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น- ร้านคอสเมติค - ช้อปปิ้งย่านกงกวง
Day 4 วัดหลงซัน (พิเศษ! ขอด้ายแดง ขอพรความรัก) Germanium Power – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวบนชั้น 89 - เดินทางเมืองเถาหยวน - Gloria Outlet – สนามบินเถาหยวน


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
22เม.ย.61 25เม.ย.61 18,891 18,891 18,891 5,000
02มิ.ย.61 05มิ.ย.61 18,891 18,891 18,891 5,000
16มิ.ย.61 19มิ.ย.61 18,891 18,891 18,891 5,000
28ก.ค.61 31ก.ค.61 18,891 18,891 18,891 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้