GTM-26 GT-TPE BR05 TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน 6D4N APR-JUN 18 BY BR
TAIWAN  สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน 
ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว  6 วัน 4 คืน
เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 61
เริ่มต้น 23,911 บาท
โดยสายการบิน Eva Air (BR)


เริ่มต้น 23,911


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 61 เริ่มต้น 23,911 บาท โดยสายการบิน Eva Air (BR)
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – วัดจงไถฉาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
Day 3 อุทยานอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เมืองเถาหยวน – GLORIA OUTET – อาบน้ำแร่
Day 4 ไทเป – Germanium Power – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชมวิวชั้น89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- วัดหลงซาน – นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน
Day 5 อุทยานทาโรโกะ (ผานกนางแอ่น, อุโมงค์เก้าโค้ง ) นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 6 ไทเป – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ร้านคอสเมติค – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
23ม.ค.61 28ม.ค.61 23,911 23,911 23,911 6,500
19เม.ย.61 24เม.ย.61 24,911 24,911 24,911 6,500
13พ.ค.61 18พ.ค.61 23,911 23,911 23,911 6,500
03มิ.ย.61 08มิ.ย.61 23,911 23,911 23,911 6,500
23มิ.ย.61 28มิ.ย.61 23,911 23,911 23,911 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้