GTM-26 GT-TPE IT03 TAIWAN สบายสุขใจ ไทเกอร์แอร์ 4D3N JUN-AUG 18 BY IT
TAIWAN สบายสุขใจ ไทเกอร์แอร์ 4 วัน 3 คืน
ไฮไลท์... ไทเปครบสูตร พิเศษ !! นั่งรถไฟหัวจรวด (ชินคันเซ็นไต้หวัน)
เดินทาง มิถุนายน-สิงหาคม 61
เริ่มต้น 13,991 บาท
โดยสายการบิน Tiger Air (IT)


เริ่มต้น 13,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
TAIWAN สบายสุขใจ ไทเกอร์แอร์ 4 วัน 3 คืน ไฮไลท์... ไทเปครบสูตร พิเศษ !! นั่งรถไฟหัวจรวด (ชินคันเซ็นไต้หวัน) เดินทาง มิถุนายน-สิงหาคม 61 เริ่มต้น 13,991 บาท โดยสายการบิน Tiger Air (IT)
Day 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน
Day 2 เถาหยวน- อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)- ซื่อหลินไนท์
Day 3 Germanium Power – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด –ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซัน (พิเศษ! ขอด้ายแดง ขอพรความรัก) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 4 ร้านคอสเมติค – นั่งรถไฟหัวจรวด – เมืองเถาหยวน – Gloria Oulet - สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01มิ.ย.61 04มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,000
07มิ.ย.61 10มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,000
09มิ.ย.61 12มิ.ย.61 13,991 13,991 13,991 4,000
21มิ.ย.61 24มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,000
04ส.ค.61 07ส.ค.61 13,991 13,991 13,991 4,000
11ส.ค.61 14ส.ค.61 17,991 17,991 17,991 4,000
17ส.ค.61 20ส.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,000
25ส.ค.61 28ส.ค.61 13,991 13,991 13,991 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้