GTM-26 GT-TPE XW10 สบาย พาชิลล์ ไต้หวัน อาลีซัน 6D4N APR-JUN 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน สบาย พาชิลล์ ไต้หวัน อาลีซัน 6วัน4คืน
เดินทาง เม.ย – มิ.ย. 61  
ราคา 14,991 บาท
เดินทางโดยสายการบิน Nok Scoot


เริ่มต้น 16,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน สบาย พาชิลล์ ไต้หวัน อาลีซัน 6วัน4คืน เดินทาง เม.ย – มิ.ย. 61 ราคา 14,991 บาท เดินทางโดยสายการบิน Nok Scoot
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-ร้านชาอู่หลง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-เจียอี้-ตลาดกลางคืนไถจง-ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3 เจียอี้ – อุทยานอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี – ไถจง – ร้านไอศครีมมิยาฮาร่า – ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 4 ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
Day 5 ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 6 ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
08เม.ย.61 13เม.ย.61 17,991 17,991 17,991 5,500
09เม.ย.61 14เม.ย.61 17,991 17,991 17,991 5,500
12เม.ย.61 17เม.ย.61 26,991 26,991 26,991 6,500
14เม.ย.61 19เม.ย.61 25,991 25,991 25,991 6,500
15เม.ย.61 20เม.ย.61 17,991 17,991 17,991 5,500
16เม.ย.61 21เม.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
17เม.ย.61 22เม.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,000
18เม.ย.61 23เม.ย.61 17,991 17,991 17,991 5,500
19เม.ย.61 24เม.ย.61 17,991 17,991 17,991 5,500
20เม.ย.61 25เม.ย.61 17,991 17,991 17,991 5,500
21เม.ย.61 26เม.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
22เม.ย.61 27เม.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
23เม.ย.61 28เม.ย.61 16,991 1,669 16,991 5,500
24เม.ย.61 29เม.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
25เม.ย.61 30เม.ย.61 17,991 17,991 17,991 5,500
26เม.ย.61 01พ.ค.61 18,991 18,991 18,991 5,500
27เม.ย.61 02พ.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
28เม.ย.61 03พ.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
29เม.ย.61 04พ.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
30เม.ย.61 05พ.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
01พ.ค.61 06พ.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
02พ.ค.61 07พ.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
03พ.ค.61 08พ.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
04พ.ค.61 09พ.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
05พ.ค.61 10พ.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
06พ.ค.61 11พ.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
07พ.ค.61 12พ.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
08พ.ค.61 13พ.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
09พ.ค.61 14พ.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
10พ.ค.61 15พ.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
11พ.ค.61 16พ.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
12พ.ค.61 17พ.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
13พ.ค.61 18พ.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
14พ.ค.61 19พ.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
15พ.ค.61 20พ.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
16พ.ค.61 21พ.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
17พ.ค.61 22พ.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
18พ.ค.61 23พ.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
19พ.ค.61 24พ.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
20พ.ค.61 25พ.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
21พ.ค.61 26พ.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
22พ.ค.61 27พ.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
23พ.ค.61 28พ.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
24พ.ค.61 29พ.ค.61 18,991 18,991 18,991 5,500
25พ.ค.61 30พ.ค.61 18,991 18,991 18,991 5,500
26พ.ค.61 31พ.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
27พ.ค.61 01มิ.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
28พ.ค.61 02มิ.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
29พ.ค.61 03มิ.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
30พ.ค.61 04มิ.ย.61 17,991 17,991 17,991 5,500
31พ.ค.61 05มิ.ย.61 17,991 17,991 17,991 5,500
01มิ.ย.61 06มิ.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
02มิ.ย.61 07มิ.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
03มิ.ย.61 08มิ.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
04มิ.ย.61 08มิ.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
05มิ.ย.61 10มิ.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
06มิ.ย.61 11มิ.ย.61 17,991 17,991 17,991 5,500
07มิ.ย.61 12มิ.ย.61 17,991 17,991 17,991 5,500
08มิ.ย.61 13มิ.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
09มิ.ย.61 14มิ.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
10มิ.ย.61 15มิ.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
11มิ.ย.61 16มิ.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
12มิ.ย.61 17มิ.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
13มิ.ย.61 18มิ.ย.61 17,991 17,991 17,991 5,500
14มิ.ย.61 19มิ.ย.61 17,991 17,991 17,991 5,500
15มิ.ย.61 20มิ.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
16มิ.ย.61 21มิ.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
17มิ.ย.61 22มิ.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
18มิ.ย.61 23มิ.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
19มิ.ย.61 24มิ.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
20มิ.ย.61 25มิ.ย.61 17,991 17,991 17,991 5,500
21มิ.ย.61 26มิ.ย.61 17,991 17,991 17,991 5,500
22มิ.ย.61 27มิ.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
23มิ.ย.61 28มิ.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
24มิ.ย.61 29มิ.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
25มิ.ย.61 30มิ.ย.61 16,991 16,991 16,991 5,500
26มิ.ย.61 01ก.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
27มิ.ย.61 02ก.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
28มิ.ย.61 03ก.ค.61 17,991 17,991 17,991 5,500
29มิ.ย.61 04ก.ค.61 16,991 16,991 16,991 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้