GTM-13 EGYPT+JORDAN 8 DAYS APR-AUG 18 BY MS
ทัวร์อียิปต์ GTM-13 EGYPT+JORDAN 8 DAYS 
เดินทาง เม.ย – ส.ค 61  
ราคา 57,888 บาท
เดินทางโดยสายการบิน Egypt Airline


เริ่มต้น 57,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์อียิปต์ GTM-13 EGYPT+JORDAN 8 DAYS เดินทาง เม.ย – ส.ค 61 ราคา 57,888 บาท เดินทางโดยสายการบิน Egypt Airline
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง กรุงเทพฯ - ไคโร- ปิรามิด -สฟิงซ์ - โรงงานน้ำหอม –โรงงาน กระดาษปาปิรุส
วันที่สาม ไคโร – อเล็กซานเดรีย–หลุมฝังศพใต้ดิน–ชมเสาปอมเปย์ -สวนมอนตาซ่าร์
วันที่สี่ ไคโร - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่านแอลคาลิลี่ - ดินเนอร์ครุ๊ซ
วันที่ห้า ไคโร –อัมมาน – มาดาบา – เม้าท์ เนโบ – เดดซี - เพตรา
วันที่หก นครเพตร้า – กรุงอัมมาน
วันที่เจ็ด กรุงอัมมาน – นครเจอราช – ซิตี้ทัวร์ - สนามบิน
วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03เม.ย.61 10เม.ย.61 59,888 58,888 57,888 7,500
05พ.ค.61 12พ.ค.61 58,888 57,888 56,888 7,500
19พ.ค.61 26พ.ค.61 57,888 56,888 55,888 7,500
23มิ.ย.61 30มิ.ย.61 58,888 57,888 56,888 7,000
24ก.ค.61 31ก.ค.61 58,888 57,888 56,888 7,000
11ส.ค.61 18ส.ค.61 59,555 58,555 57,555 7,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้