GTM-26 GT-CSX-FD13 ครบสูตรมรดกโลก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6D5N BY FD
ทัวร์จีน ครบสูตรมรดกโลก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6วัน5คืน
เดินทาง เม.ย – พ.ค. 61  
ราคา 17,999 บาท
เดินทางโดยสายการบิน Air Asia


เริ่มต้น 17,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน ครบสูตรมรดกโลก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6วัน5คืน เดินทาง เม.ย – พ.ค. 61 ราคา 17,999 บาท เดินทางโดยสายการบิน Air Asia
วันแรกของการเดินทาง ดอนเมือง-ฉางซา
วันที่สองของการเดินทาง ฉางซา-ฟ่งหวง-ชมเมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือชมวิวยามค่ำคืน
วันที่สามของการเดินทาง ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้-ศูนย์หยก-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
วันที่สี่ของการเดินทาง อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ศูนย์ผ้าไหม
วันที่ห้าของการเดินทาง เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ภาพวาดทราย-ศูนย์ยางพารา
วันที่หกของการเดินทาง จางเจียเจี้ย-ฉางซา-พิพิธภัณฑ์ผังเมือง-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-ดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
04เม.ย.61 09เม.ย.61 19,999 19,999 19,999 4,500
06เม.ย.61 11เม.ย.61 19,999 19,999 19,999 4,500
18เม.ย.61 23เม.ย.61 18,999 18,999 18,999 4,500
20เม.ย.61 25เม.ย.61 18,999 18,999 18,999 4,500
25เม.ย.61 30เม.ย.61 18,999 18,999 18,999 4,500
04พ.ค.61 09พ.ค.61 18,999 18,999 18,999 4,500
09พ.ค.61 14พ.ค.61 18,999 18,999 18,999 4,500
11พ.ค.61 16พ.ค.61 18,999 18,999 18,999 4,500
16พ.ค.61 21พ.ค.61 17,999 17,999 17,999 4,500
18พ.ค.61 23พ.ค.61 18,999 18,999 18,999 4,500
23พ.ค.61 28พ.ค.61 18,999 18,999 18,999 4,500
25พ.ค.61 30พ.ค.61 18,999 18,999 18,999 4,500
30พ.ค.61 04มิ.ย.61 18,999 18,999 18,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้