GTM-26 WUH-CZ02 อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 6D5N BY CZ
ทัวร์จีน อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 6D5N BY CZ
เดินทาง เม.ย-ส.ค 61  
ราคา 20,991 บาท
เดินทางโดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES 


เริ่มต้น 20,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 6D5N BY CZ เดินทาง เม.ย-ส.ค 61 ราคา 20,991 บาท เดินทางโดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-อู่ฮั่น
วันที่สองของการเดินทาง อู่ฮั่น-จิงโจว-ชมด้านนอกกำแพงเมืองจิงโจว-รูปปั้นกวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลก-จิงโจว-ฉางต๋อ-ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย
วันที่สามของการเดินทาง ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-ร้านบัวหิมะ-ภาพวาดทราย-ถนนซีปู้เจีย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
วันที่สี่ของการเดินทาง ร้านหยก-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ประตูสวรรค์-ระเบียงกระจก
วันที่ห้าของการเดินทาง สวนวัฒนธรรถู่เจีย-ร้านยางพารา-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-จางเจียเจี้ย-อู่ฮั่นถนนคนเดินเจียงฮั่น
วันทีหกของการเดินทาง วัดกุยหยวน-ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงแห่งแรกในอู่ฮั่น-อู่ฮั่น-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
13เม.ย.61 18เม.ย.61 22,991 22,991 22,991 5,500
27เม.ย.61 02พ.ค.61 20,991 20,991 20,991 5,500
22มิ.ย.61 27มิ.ย.61 20,991 20,991 20,991 5,500
20ก.ค.61 25ก.ค.61 20,991 20,991 20,991 5,500
31ส.ค.61 05ก.ย.61 20,991 20,991 20,991 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้