GTM-35 DME-TG006 SUPER SAVE RUSSIA [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 7D5N BY TG
ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์–เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน
โบสถ์เซนต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน 
รถไฟด่วน - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - พระราชวังเปโตรวาเรส
พิเศษเมนู  ไข่ปลาคาร์เวียร์และว้อดก้า
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61
โดยสายการบิน การบินไทย
ราคาเริ่มต้น 55,900.-


เริ่มต้น 55,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์–เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน โบสถ์เซนต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน รถไฟด่วน - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - พระราชวังเปโตรวาเรส พิเศษเมนู ไข่ปลาคาร์เวียร์และว้อดก้า เดินทาง พ.ค.-มิ.ย. 61 โดยสายการบิน การบินไทย ราคาเริ่มต้น 55,900.-
กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
มอสโคว์ – นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน
มหาวิหารเซนท์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – พิพิธภัณ์เรือออโรร่า – OUTLET - นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์
มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ – จตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ห้างกุม – ละครสัตว์
ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – สนามกีฬาเลนิน – สนามบิน


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
02พ.ค.61 08พ.ค.61 55,900 55,900 55,900 6,500
07พ.ค.61 13พ.ค.61 55,900 55,900 55,900 6,500
14พ.ค.61 20พ.ค.61 55,900 55,900 55,900 6,500
23พ.ค.61 29พ.ค.61 59,900 59,900 59,900 6,500
02มิ.ย.61 08มิ.ย.61 59,900 59,900 59,900 6,500
04มิ.ย.61 10มิ.ย.61 59,900 59,900 59,900 6,500
06มิ.ย.61 12มิ.ย.61 59,900 59,900 59,900 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้