GTM-10 KLJ14 ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน 5วัน 3คืน APR 18 BY JIN AIR
ทัวร์ เกาหลีโซรัคซาน โซล 5 วัน 3 คืน 
เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 61
โดยสายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น 15,988


เริ่มต้น 15,988


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ เกาหลีโซรัคซาน โซล 5 วัน 3 คืน เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 61 โดยสายการบิน JIN AIR ราคาเริ่มต้น 15,988
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 อินชอน เกาะนามิ TEDDY BEAR MUSEUM อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮึงซา ซอรัคซาน
3 กิมจิ+สวนชุดฮันบก EVERLAND COSMETIC SHOP ช้อปปิ้งทงแดมุน
4 ชมดอกซากุระ ณ สวนยออิโด ศูนย์โสมรัฐบาล RED PINE บลูเฮาส์ พระราชวังเคียงบ็อค พิพิธภัณฑ์พื้นเมือง โซลทาวน์เวอร์ DUTY FREE ช้อปปิ้งเมียงดง
5 ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM ช้อปปิ้งย่านฮงอิค


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10เม.ย.61 14เม.ย.61 18,988 18,988 18,988 4,500
11เม.ย.61 15เม.ย.61 24,988 24,988 24,988 4,500
14เม.ย.61 18เม.ย.61 17,988 17,988 17,988 4,500
20เม.ย.61 24เม.ย.61 17,988 17,988 17,988 4,500
26เม.ย.61 30เม.ย.61 16,988 16,988 16,988 4,500
02พ.ค.61 06พ.ค.61 16,988 16,988 16,988 4,500
10พ.ค.61 14พ.ค.61 16,988 16,988 16,988 4,500
18พ.ค.61 22พ.ค.61 16,988 16,988 16,988 4,500
25พ.ค.61 29พ.ค.61 15,988 15,988 15,988 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้