GTM-01 [ICN10] APR 18 SEOUL SWEET IN KOREA 5D3N (XJ บ่าย)
ทัวร์เกาหลี SEOUL SWEET IN KOREA 5วัน3คืน
เดินทาง เมษายน 2561
ราคา 17,900 บาท
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X 


เริ่มต้น 17,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เกาหลี SEOUL SWEET IN KOREA 5วัน3คืน เดินทาง เมษายน 2561 ราคา 17,900 บาท เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน
วันที่สอง วัดวาวูจองซา - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุก LOTTE WORLD - COSMETIC OUTLET - โซลทาวเวอร์
วันที่สาม วัดโชเกซา - น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง – DUTY FREE ตลาดเมียงดง
วันที่สี่ ถนนยออีโด - สมุนไพรออตเกนามู –พลอยอะเมทิส – ถนนฮงแด – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
วันที่ห้า สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05เม.ย.61 09เม.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,000
07เม.ย.61 11เม.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,000
08เม.ย.61 12เม.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,000
10เม.ย.61 14เม.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,000
11เม.ย.61 15เม.ย.61 22,900 22,900 22,900 5,000
13เม.ย.61 17เม.ย.61 23,900 23,900 23,900 5,000
14เม.ย.61 18เม.ย.61 21,900 21,900 21,900 5,000
15เม.ย.61 18เม.ย.61 21,900 21,900 21,900 5,000
16เม.ย.61 20เม.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,000
17เม.ย.61 21เม.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้