GTM-26 HKG EK07 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4D3N APR 18 EK
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน3คืน
เดินทาง เมษายน 2561
เริ่มต้น 13,999 บาท
เดินทางโดยสายการบิน Emirate Airline 


เริ่มต้น 13,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน3คืน เดินทาง เมษายน 2561 เริ่มต้น 13,999 บาท เดินทางโดยสายการบิน Emirate Airline
Day 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น
Day 2 เซินเจิ้น-หลอหวู่มอล-จูไห่-วัดผู่โถว- ร้านบัวหิมะ-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
Day 3 จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่- ร้านหยก-ร้านผ้าไหม- มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นพอลล์-เซนาโด้แสควร์-เวเนเชี่ยน -จูไห่
Day 4 จูไห่-ฮ่องกง-วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนน.นาธาน-สนามบินฮ่องกง-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05เม.ย.61 08เม.ย.61 16,999 20,999 20,999 5,000
26เม.ย.61 29เม.ย.61 13,999 17,999 17,999 4,000
28เม.ย.61 01พ.ค.61 13,999 17,999 17,999 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้