GTM-35 CDG-QR001 FRA-BEL-LUX-GER-NET 8D5N APR-MAY 18 BY QR
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
5 ประเทศ 8 วัน 5 คืน จัดเต็ม ราคาประหยัด
CODE#GTM-35 CDG QR001
ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท ** ไม่รวมวีซ่า
เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 2561
เดินทางสายการบิน Qatar Airways


เริ่มต้น 46,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 5 ประเทศ 8 วัน 5 คืน จัดเต็ม ราคาประหยัด CODE#GTM-35 CDG QR001 ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท ** ไม่รวมวีซ่า เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 2561 เดินทางสายการบิน Qatar Airways
1 กรุงเทพฯ – โดฮา
2 โดฮา – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช
3 พระราชวังแวร์ซายส์ – ช้อปปิ้ง
4 ปารีส – บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์
5 บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ
6 โคโลญ – อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลม – จัตุรัสดัมสแควร์
7 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือ – สนามบิน
8 โดฮา – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
16เม.ย.61 23เม.ย.61 52,900 52,900 52,900 7,900 ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศฝรั่งเศส โดยประมาณ 3,500 บาท
28พ.ค.61 04มิ.ย.61 46,900 46,900 46,900 7,900 ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศฝรั่งเศส โดยประมาณ 3,500 บาท
04มิ.ย.61 11มิ.ย.61 46,900 46,900 46,900 7,900 ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศฝรั่งเศส โดยประมาณ 3,500 บาท
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้