GTM-01 TPE22 TAIWAN BEST VACATION 6D5N APR-AUG 18 BY CI
เที่ยวไต้หวัน3เมือง เกาสง ไทจง ไทเป พักหรู5ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว1คืน
เดินทาง เมษายน - สิงหาคม 61
เริ่มต้น 25,900 บาท
โดยสายการบิน China Airlines (CI)


เริ่มต้น 25,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
เที่ยวไต้หวัน3เมือง เกาสง ไทจง ไทเป พักหรู5ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว1คืน เดินทาง เมษายน - สิงหาคม 61 เริ่มต้น 25,900 บาท โดยสายการบิน China Airlines (CI)
วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติเกาสง
วันที่สอง DOME OF LIGHT – เจดีย์มังกรเสือ - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – นมัสการพระใหญ่ ณ วัดฝอกวงซาน – เมืองเจียอี้
วันที่สาม ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไทจง
วันที่สี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
วันที่ห้า ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่หก สนามบินนานาชาติเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11เม.ย.61 16เม.ย.61 33,900 33,900 33,900 8,500
24พ.ค.61 29พ.ค.61 27,900 27,900 27,900 6,500
13มิ.ย.61 18มิ.ย.61 25,900 25,900 25,900 6,500
25ก.ค.61 30ก.ค.61 27,900 27,900 27,900 6,500
08ส.ค.61 13ส.ค.61 27,900 27,900 27,900 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้