GTM-02 EASY BLINK BLINK IN TAIWAN 5D3N APR-JUN 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป เหย่หลิ่ว ไทเป101 5วัน3คืน
เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 61
เริ่มต้น 16,900 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)


เริ่มต้น 16,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป เหย่หลิ่ว ไทเป101 5วัน3คืน เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 61 เริ่มต้น 16,900 บาท โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับGERMANIUM - COSMETIC CENTER – ช้อปปิ้งซื่อหลิงไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
30เม.ย.61 04พ.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,000
17พ.ค.61 22พ.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,000
27พ.ค.61 31พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
08มิ.ย.61 12มิ.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,000
12มิ.ย.61 16มิ.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,000
26มิ.ย.61 30มิ.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้