GTM-14 จอร์เจีย คาซัคสถาน 8D5N [APR-OCT18] KC
ทัวร์ยุโรป จอร์เจีย คาซัคสถาน 8วัน5คืน
เดินทาง เม.ย - ต.ค 61
เริ่มต้น 52,927 บาท
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASTANA 


เริ่มต้น 52,927


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ยุโรป จอร์เจีย คาซัคสถาน 8วัน5คืน เดินทาง เม.ย - ต.ค 61 เริ่มต้น 52,927 บาท เดินทางโดยสายการบิน AIR ASTANA
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - ทบิลิชิ
วันที่ 2 เมืองคัสเบกิ - ป้อมอันนานูรี - กูดารี
วันที่ 3 กูดารี - กอรี - อุพลิซิเค่ - คูทัยซี
วันที่ 4 ตลาดเช้า - โบสถ์ Gelati - โบสถ์ Bagrati - เมืองบาทูมิ
วันที่ 5 เมืองบาทูมิ - คูทัยซี - ทบิลิซี
วันที่ 6 ทบิลิซี
วันที่ 7 อัลมาตี
วันที่ 8 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
04เม.ย.61 11เม.ย.61 55,927 54,927 52,927 9,900
18เม.ย.61 25เม.ย.61 55,927 54,927 52,927 9,900
02พ.ค.61 09พ.ค.61 52,927 51,927 49,927 9,900
09พ.ค.61 16พ.ค.61 52,927 51,927 49,927 9,900
13มิ.ย.61 20มิ.ย.61 52,927 51,927 49,927 9,900
11ก.ค.61 18ก.ค.61 55,927 54,927 52,927 9,900
15ส.ค.61 22ส.ค.61 55,927 54,927 52,927 9,900
05ก.ย.61 12ก.ย.61 52,927 51,927 49,927 9,900
10ต.ค.61 17ต.ค.61 59,927 58,927 56,927 9,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้