GTM-10 XW-T27 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N APR-JUN 18
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย่หลิ่ว ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 61
เริ่มต้น 13,888 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)


เริ่มต้น 13,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย่หลิ่ว ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 61 เริ่มต้น 13,888 บาท โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2 ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 ไทจง ไทเป อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ร้านดิวตี้ฟรี ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 4 ไทเป จิ่วเฟิ่น เหย๋หลิ๋ว ถ่ายรูปตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06เม.ย.61 10เม.ย.61 16,888 16,888 16,888 4,500
10เม.ย.61 14เม.ย.61 19,888 19,888 19,888 4,500
12เม.ย.61 16เม.ย.61 21,888 21,888 21,888 4,500
13เม.ย.61 17เม.ย.61 21,888 21,888 21,888 4,500
14เม.ย.61 18เม.ย.61 19,888 19,888 19,888 4,500
20เม.ย.61 24เม.ย.61 15,888 15,888 15,888 4,500
21เม.ย.61 25เม.ย.61 15,888 15,888 15,888 4,500
27เม.ย.61 01พ.ค.61 17,888 17,888 17,888 4,500
28เม.ย.61 02พ.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,500
04พ.ค.61 08พ.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,500
05พ.ค.61 09พ.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,500
11พ.ค.61 15พ.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,500
12พ.ค.61 16พ.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,500
18พ.ค.61 22พ.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,500
19พ.ค.61 23พ.ค.61 13,888 13,888 13,888 4,500
25พ.ค.61 29พ.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,500
26พ.ค.61 30พ.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,500
01มิ.ย.61 05มิ.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,500
02มิ.ย.61 06มิ.ย.61 13,888 13,888 13,888 4,500
08มิ.ย.61 12มิ.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,500
09มิ.ย.61 13มิ.ย.61 13,888 13,888 13,888 4,500
15มิ.ย.61 19มิ.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,500
16มิ.ย.61 20มิ.ย.61 13,888 13,888 13,888 4,500
22มิ.ย.61 26มิ.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,500
23มิ.ย.61 27มิ.ย.61 13,888 13,888 13,888 4,500
30มิ.ย.61 04ก.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้