GTM-09 SHTGTPE4 ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิ่ว อาบน้ำแร่ 4D3N BY TG
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิ่ว อาบน้ำแร่ 4วัน3คืน
เดินทาง เม.ย - ก.ย 61
เริ่มต้น 23,999 บาท
เดินทางโดยสายการบิน Thai Airways


เริ่มต้น 23,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิ่ว อาบน้ำแร่ 4วัน3คืน เดินทาง เม.ย - ก.ย 61 เริ่มต้น 23,999 บาท เดินทางโดยสายการบิน Thai Airways
วันแรก กรุงเทพฯ-เถาหยวน-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สอง ไทจง-ผูหลี่-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทเป-D.I.Yพายสับปะรด-เจียวซี อาบน้ำแร่
วันที่สาม เจียวซี-นั่งรถไฟสายผิงซี-ปล่อยโคมลอยสือเฟิน-อุทยานเย๋หลิ่ว-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ชมตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก600NT)-ช้อปปิ้งย่านซินอี้
วันที่สี่ ไทเป-GLORIA OUTLETS-เถาหยวน-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
28เม.ย.61 01พ.ค.61 24,999 24,999 24,999 8,000
26พ.ค.61 29พ.ค.61 24,999 24,999 24,999 8,000
21มิ.ย.61 24มิ.ย.61 23,999 23,999 23,999 8,000
19ก.ค.61 22ก.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
16ส.ค.61 19ส.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
30ส.ค.61 02ก.ย.61 23,999 23,999 23,999 8,000
06ก.ย.61 09ก.ย.61 24,999 24,999 24,999 8,000
08ก.ย.61 11ก.ย.61 24,999 24,999 24,999 8,000
13ก.ย.61 16ก.ย.61 24,999 24,999 24,999 8,000
15ก.ย.61 18ก.ย.61 24,999 24,999 24,999 8,000
27ก.ย.61 30ก.ย.61 24,999 24,999 24,999 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้