GTM-09 SHWECKG7ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ต้าจู๋ 5D4N BY WE
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์  ต้าจู๋ 5D4N 
เดินทาง ก.พ - มิ.ย 61
เริ่มต้น 20,999 บาท
เดินทางโดยสายการบิน THAI SMILE


เริ่มต้น 20,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ต้าจู๋ 5D4N เดินทาง ก.พ - มิ.ย 61 เริ่มต้น 20,999 บาท เดินทางโดยสายการบิน THAI SMILE
วันแรก กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-อู่หลง
วันที่สอง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก
วันที่สาม อู่หลง-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
วันที่สี่ ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋-ฉงชิ่ง
วันที่ห้า อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
04เม.ย.61 08เม.ย.61 26,999 26,999 26,999 4,500
11เม.ย.61 15เม.ย.61 28,999 28,999 28,999 4,500
25เม.ย.61 29เม.ย.61 22,999 22,999 22,999 4,500
09พ.ค.61 13พ.ค.61 21,999 21,999 21,999 4,500
25พ.ค.61 29พ.ค.61 25,999 25,999 25,999 4,500
06มิ.ย.61 10มิ.ย.61 25,999 25,999 25,999 4,500
20มิ.ย.61 24มิ.ย.61 21,999 21,999 21,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้