GTM-09 SHCACTU1 เฉิงตู ปี้ผิงโกว ต๋ากู่ปิงชวน ซงผิงโกว 6D 5N BY CA
ทัวร์จีน เฉิงตู ปี้ผิงโกว ต๋ากู่ปิงชวน ซงผิงโกว 6D5N
เดินทาง เมษายน 61
เริ่มต้น 25,999 บาท
เดินทางโดยสายการบิน AIR China


เริ่มต้น 25,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน เฉิงตู ปี้ผิงโกว ต๋ากู่ปิงชวน ซงผิงโกว 6D5N เดินทาง เมษายน 61 เริ่มต้น 25,999 บาท เดินทางโดยสายการบิน AIR China
วันแรก กรุงเทพฯ-เฉิงตู
วันที่สอง เฉิงตู-อุทยานปี้ผิงโกว (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-เม่าเสี้ยน
วันที่สาม เม่าเสี้ยน-หมู่บ้านโบราณชนเผ่าเชียง-อุทยานซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่)-เม่าเสี้ยน
วันที่สี่ เม่าเสี้ยน-อุทยานภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า)-เม่าเสี้ยน
วันที่ห้า เม่าเสี้ยน-เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่หก ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05เม.ย.61 10เม.ย.61 25,999 25,999 25,999 4,500
12เม.ย.61 17เม.ย.61 29,999 29,999 29,999 4,500
26เม.ย.61 01พ.ค.61 25,999 25,999 25,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้