GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ โอซาก้า-ทาคายาม่า-โตเกียว 5D4N MAY-JUN 18 XJ
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ โอซาก้า-ทาคายาม่า-โตเกียว 5D4N MAY-JUN 18 XJ
เดินทาง พ.ค. - มิ.ย  61
ราคา 39,900.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X


เริ่มต้น 39,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
DAY1 กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ
DAY2 สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโงย่า
DAY3 นาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ – โทยาม่า
DAY4 โทยาม่า – เจแปน แอลป์ – ทะเลสาบยามานากะ
DAY5 ทะเลสาบยามานากะ – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
09พ.ค.61 13พ.ค.61 41,900 41,900 41,900 51,400
17พ.ค.61 21พ.ค.61 39,900 39,900 39,900 49,400
25พ.ค.61 29พ.ค.61 39,900 39,900 39,900 49,400
30พ.ค.61 03มิ.ย.61 39,900 39,900 39,900 49,400
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้