GTM-33 JVN24 เวียดนามใต้-เที่ยวเมืองตากอากาศดาลัท 3D2N MAY-OCT 18 BY VZ
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว 3วัน2คืน
เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 61
เริ่มต้น 9,999 บาท
โดยสายการบิน Vietjet Air (VZ)


เริ่มต้น 9,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว 3วัน2คืน เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 61 เริ่มต้น 9,999 บาท โดยสายการบิน Vietjet Air (VZ)
วันที่1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) -ดาลัท-น้ำตกดาทันลา-วัดติ๊กกลาม
วันที่2 ดาลัท-พระราชวังฤดูร้อน-บ้านเพี้ยน-สถานีรถไฟเก่าดาลัท-วัดลิงเฟือก
วันที่3 ดาลัท-สวนดอกไม้-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05พ.ค.61 07พ.ค.61 9,999 9,999 9,999 2,500
26พ.ค.61 28พ.ค.61 9,999 9,999 9,999 2,500
09มิ.ย.61 11มิ.ย.61 10,999 10,999 10,999 2,500
23มิ.ย.61 25มิ.ย.61 10,999 10,999 10,999 2,500
07ก.ค.61 09ก.ค.61 10,999 10,999 10,999 2,500
27ก.ค.61 29ก.ค.61 11,999 11,999 11,999 3,000
28ก.ค.61 30ก.ค.61 11,999 11,999 11,999 3,000
11ส.ค.61 13ส.ค.61 11,999 11,999 11,999 3,000
25ส.ค.61 27ส.ค.61 10,999 10,999 10,999 2,500
08ก.ย.61 10ก.ย.61 10,999 10,999 10,999 2,500
22ก.ย.61 24ก.ย.61 9,999 9,999 9,999 2,500
05ต.ค.61 07ต.ค.61 10,999 10,999 10,999 2,500
13ต.ค.61 15ต.ค.61 11,999 11,999 11,999 3,000
20ต.ค.61 22ต.ค.61 10,999 10,999 10,999 2,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้