GTM-09 SHZHCAN1 ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ช้อปปิ้งตลาดขายส่งสินค้า 5D3N APR-MAY 18 ZH
GTM-09 SHZHCAN1 ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ช้อปปิ้งตลาดขายส่งสินค้า 5D3N APR-MAY 18 ZH
เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 61
ราคาเริ่นต้น 23,999.-บาท
โดยสายการบิน Shenzhen Airlines


เริ่มต้น 23,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง กรุงเทพฯ-กวางเจา-***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 123***-ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง
วันที่สาม ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 123***-จัตุรัสฮัวเฉิง
วันที่สี่ ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 123***-ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว
วันที่ห้า วัดไทร 6 ต้น-ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่-ช้อปปิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์-ห้าง Baiyun Wanda Plaza-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
23เม.ย.61 27เม.ย.61 22,999 22,999 22,999 4,500
01พ.ค.61 05พ.ค.61 22,999 22,999 22,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้