GTM-01 TPE05 TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5D3N MAY-SEP 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวเมืองสุดโรแมนติก ปล่อยโคมขงหมิง 5วัน3คืน
เดินทาง พฤษภามคม-กันยายน 61
เริ่มต้น 12,987 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)


เริ่มต้น 12,987


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวเมืองสุดโรแมนติก ปล่อยโคมขงหมิง 5วัน3คืน เดินทาง พฤษภามคม-กันยายน 61 เริ่มต้น 12,987 บาท โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
วันที่สี่ ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ย่านซีเหมินติง
วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01พ.ค.61 05พ.ค.61 13,987 13,987 13,987 4,000
08พ.ค.61 12พ.ค.61 12,987 12,987 12,987 4,000
10พ.ค.61 14พ.ค.61 14,987 14,987 14,987 4,000
12พ.ค.61 16พ.ค.61 13,987 13,987 13,987 4,000
15พ.ค.61 19พ.ค.61 12,987 12,987 12,987 4,000
19พ.ค.61 23พ.ค.61 12,987 12,987 12,987 4,000
22พ.ค.61 26พ.ค.61 12,987 12,987 12,987 4,000
25พ.ค.61 29พ.ค.61 14,987 14,987 14,987 4,000
26พ.ค.61 30พ.ค.61 14,987 14,987 14,987 4,000
29พ.ค.61 02มิ.ย.61 13,987 13,987 13,987 4,000
02มิ.ย.61 06มิ.ย.61 12,987 12,987 12,987 4,000
05มิ.ย.61 09มิ.ย.61 12,987 12,987 12,987 4,000
07มิ.ย.61 11มิ.ย.61 13,987 13,987 13,987 4,000
12มิ.ย.61 16มิ.ย.61 12,987 12,987 12,987 4,000
19มิ.ย.61 23มิ.ย.61 12,987 12,987 12,987 4,000
20มิ.ย.61 24มิ.ย.61 13,987 13,987 13,987 4,000
26มิ.ย.61 30มิ.ย.61 12,987 12,987 12,987 4,000
28มิ.ย.61 02ก.ค.61 13,987 13,987 13,987 4,000
03ก.ค.61 07ก.ค.61 12,987 12,987 12,987 4,000
10ก.ค.61 14ก.ค.61 12,987 12,987 12,987 4,000
17ก.ค.61 21ก.ค.61 12,987 12,987 12,987 4,000
25ก.ค.61 29ก.ค.61 15,987 15,987 15,987 4,500
27ก.ค.61 31ก.ค.61 15,987 15,987 15,987 4,500
04ส.ค.61 08ส.ค.61 12,987 12,987 12,987 4,000
07ส.ค.61 11ส.ค.61 12,987 12,987 12,987 4,000
09ส.ค.61 13ส.ค.61 15,987 15,987 15,987 4,500
10ส.ค.61 14ส.ค.61 15,987 15,987 15,987 4,500
18ส.ค.61 22ส.ค.61 12,987 12,987 12,987 4,000
21ส.ค.61 25ส.ค.61 12,987 12,987 12,987 4,000
25ส.ค.61 29ส.ค.61 12,987 12,987 12,987 4,000
01ก.ย.61 05ก.ย.61 12,987 12,987 12,987 4,000
08ก.ย.61 12ก.ย.61 12,987 12,987 12,987 4,000
11ก.ย.61 15ก.ย.61 12,987 12,987 12,987 4,000
15ก.ย.61 19ก.ย.61 12,987 12,987 12,987 4,000
18ก.ย.61 22ก.ย.61 12,987 12,987 12,987 4,000
25ก.ย.61 29ก.ย.61 12,987 12,987 12,987 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้