GTM-09 SHCZNNG1 ทัวร์คุณธรรม หนานหนิง...ข้าวยำ6 วัน5 คืน(CZ)
ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม หนานหนิง...ข้าวยำ6 วัน5 คืน(CZ)
เดินทาง เม.ย-ต.ค 2561
เริ่มต้น 25,999 บาท
เดินทางโดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES 


เริ่มต้น 25,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม หนานหนิง...ข้าวยำ6 วัน5 คืน(CZ) เดินทาง เม.ย-ต.ค 2561 เริ่มต้น 25,999 บาท เดินทางโดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES
วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-หนานหนิง
วันที่สอง หนานหนิง-เมืองปาหม่า-ถ้ำไป๋หมอ--เกาะหมู่บ้านคนอายุยืน (รวมล่องเรือ)-การแสดงพื้นเมือง ปาหม่า
วันที่สาม ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ (ถ้ำร้อยนก)-พิพิธภัณฑ์คนอายุยืน-เมืองโบราณเถียนโจว-เมืองจิ้งซี
วันที่สี่ เมืองจิ้งซี-สวนหลงถัน-เมืองเต๋อเทียน-น้ำตกเต๋อเทียน (รวมรถแบตเตอรี่)-หลักพรมแดนจีน เวียดนาม NO.53-เหมิงสื่อเถียนเหยียน
วันที่ห้า เหมิงสื่อเถียนเหยียน-ล่องแพไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน+ชมการแสดงชนเผ่าน้อย-หนาน หนิง-ถนนคนเดินหนานหนิง
วันที่หก หนานหนิง-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
17เม.ย.61 22เม.ย.61 20,999 20,999 20,999 5,500
18เม.ย.61 23เม.ย.61 20,999 20,999 20,999 5,500
24พ.ค.61 29พ.ค.61 25,999 25,999 25,999 5,500
21มิ.ย.61 26มิ.ย.61 25,999 25,999 25,999 5,500
12ก.ค.61 17ก.ค.61 25,999 25,999 25,999 5,500
16ส.ค.61 21ส.ค.61 25,999 25,999 25,999 5,500
06ก.ย.61 11ก.ย.61 25,999 25,999 25,999 5,500
25ต.ค.61 30ต.ค.61 25,999 25,999 25,999 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้