GTM-01 TPE23 หยุดพัก..หยุดที่ TAIWAN 4D3N JUL-AUG 18 BY CI
เที่ยวไต้หวันวันหยุด ช้อปปิ้งจัดเต็ม 5วัน3คืน
เดินทาง กรกฎาคม-สิงหาคม 61
เพียง 21,777 บาท
โดยสายการบิน China Airlines (CI)


เริ่มต้น 21,777


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
เที่ยวไต้หวันวันหยุด ช้อปปิ้งจัดเต็ม 5วัน3คืน เดินทาง กรกฎาคม-สิงหาคม 61 เพียง 21,777 บาท โดยสายการบิน China Airlines (CI)
วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้
วันที่สอง เจียอี้ – ร้านใบชาอาลีซาน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไถจง
วันที่สาม ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่สี่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - COSMETIC SHOP - Mitsui Outlet Park กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
26ก.ค.61 29ก.ค.61 21,777 21,777 21,777 4,000
27ก.ค.61 30ก.ค.61 21,777 21,777 21,777 4,000
09ส.ค.61 12ส.ค.61 21,777 21,777 21,777 4,000
10ส.ค.61 13ส.ค.61 21,777 21,777 21,777 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้