GTM-09 SHMUPVG7 เซี่ยงไฮ้หังโจวอู๋ซีขึ้นตึกจินเหมา 5วัน 3 คืน(MU FM)
ทัวร์จีน  เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ขึ้นตึกจินเหมา 5วัน 3 คืน
เดินทาง มี.ค-มิ.ย 2561
เริ่มต้น 15,999 บาท
เดินทางโดยสายการบิน CHINAEASTERN AIRLINES


เริ่มต้น 15,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ขึ้นตึกจินเหมา 5วัน 3 คืน เดินทาง มี.ค-มิ.ย 2561 เริ่มต้น 15,999 บาท เดินทางโดยสายการบิน CHINAEASTERN AIRLINES
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย
วันที่สาม หังโจว-ร้านผ้าไหม-อู๋ซี-ร้านไข่มุก-สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน
วันที่สี่ อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ถนนนานกิง
วันที่ห้า ขึ้นตึก JINMAO TOWER-ร้านหยก-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12เม.ย.61 16เม.ย.61 25,999 25,999 25,999 4,000
10พ.ค.61 14พ.ค.61 19,999 19,999 19,999 4,000
17พ.ค.61 21พ.ค.61 19,999 19,999 19,999 4,000
14มิ.ย.61 18มิ.ย.61 19,999 19,999 19,999 4,000
21มิ.ย.61 25มิ.ย.61 19,999 19,999 19,999 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้