GTM-09 SHWECSX6 ทัวร์คุณธรรมเสินหนงเจี้ย เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) ฉางซา 6D5N JUN 18 WE
GTM-09 SHWECSX6 ทัวร์คุณธรรมเสินหนงเจี้ย เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) ฉางซา 6D5N JUN 18 WE
เดินทาง มิ.ย. 61
ราคาเริ่นต้น 23,999.-บาท
โดยสายการบิน  Thai Smile Airways


เริ่มต้น 23,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ–ฉางซา–อี้หยาง (WE616 : 14.30-18.45)
วันที่ 2 อี้หยาง-วัดไป๋หลู่-กำแพงเมืองโบราณอี้หยาง อี๋ชาง-ช้อปปิ้งย่านการค้าของเมืองอี๋ชาง
วันที่ 3 อี๋ชาง-เสินหนงเจี้ย-ผ่านถนนบนสายน้ำที่สวยที่สุด-อุทยานสะพานสวรรค์(เทียนเซิงเฉียว)อุทยานเสินหนงถัน-ต้นไม้พันปี
วันที่ 4 เสินหนงเจี้ย-อุทยานเทียนเยี่ยน-ผ่านชมที่ราบสี แดง “หงผิงฮั่วหลาง”-สะพานสายรุ้ง-อุทยาน จุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ่ง)-หุบเขาเสิน หนงกู่-สันเขาลิงทอง-เสี่ยวหลงถัง
วันที่ 5 เสินหนงเจี้ย-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้หยวน-กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอกฉางเต๋อ-ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย
วันที่ 6 ฉางเต๋อ-ฉางซา-พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ (WE617 : 19.40-22.30)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
19มิ.ย.61 24มิ.ย.61 23,999 23,999 23,999 27,999
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้