GTM-09 SHFMPVG6 เซี่ยงไฮ้อูเจิ้น(พัก1คืน) หังโจวขึ้นตึกจินเหมา 5D4N FM-MU
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อูเจิ้น (พัก1คืน) หังโจว ขึ้นตึกจินเหมา 5D4N 
เดินทาง มี.ค-มิ.ย 2561
เริ่มต้น 19,999 บาท
เดินทางโดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES 


เริ่มต้น 19,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อูเจิ้น (พัก1คืน) หังโจว ขึ้นตึกจินเหมา 5D4N เดินทาง มี.ค-มิ.ย 2561 เริ่มต้น 19,999 บาท เดินทางโดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES
วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้
วันที่สอง เซี่ยงไฮ้-อูเจิ้น-ร้านผ้าไหม-ล่องเรือเข้าเมืองโบราณอูเจิ้น
วันที่สาม อูเจิ้น-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย
วันที่สี่ หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน
วันที่ห้า ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ร้านหยก-พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88-เซี่ยงไฮ้ กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11เม.ย.61 15เม.ย.61 29,999 29,999 29,999 4,500
18เม.ย.61 22เม.ย.61 20,999 20,999 20,999 4,500
25เม.ย.61 29เม.ย.61 22,999 22,999 22,999 4,500
09พ.ค.61 13พ.ค.61 20,999 20,999 20,999 4,500
23พ.ค.61 27พ.ค.61 20,999 20,999 20,999 4,500
20มิ.ย.61 24มิ.ย.61 20,999 20,999 20,999 4,500
27มิ.ย.61 01ก.ค.61 20,999 20,999 20,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้