GTM-09 SHFMPVG5เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่โถวซาน ขึ้นตึกจินเหมา5วัน4คืน(FM-MU)
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่โถวซาน ขึ้นตึกจินเหมา 5วัน4คืน
เดินทาง มี.ค-มิ.ย 2561
เริ่มต้น 23,999 บาท
เดินทางโดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES 


เริ่มต้น 23,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่โถวซาน ขึ้นตึกจินเหมา 5วัน4คืน เดินทาง มี.ค-มิ.ย 2561 เริ่มต้น 23,999 บาท เดินทางโดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES
วันแรก กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้
วันที่สอง เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
วันที่สาม หังโจว-หนิงปอ-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ เกาะผู่โถวซาน-หนิงปอ
วันที่สี่ หนิงปอ-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน
วันที่ห้า ร้านหยก-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88-เซี่ยงไฮ้ กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11เม.ย.61 15เม.ย.61 29,999 29,999 29,999 4,500
18เม.ย.61 22เม.ย.61 23,999 23,999 23,999 4,500
25เม.ย.61 29เม.ย.61 24,999 24,999 24,999 4,500
09พ.ค.61 13พ.ค.61 23,999 23,999 23,999 4,500
23พ.ค.61 27พ.ค.61 23,999 23,999 23,999 4,500
20มิ.ย.61 24มิ.ย.61 23,999 23,999 23,999 4,500
27มิ.ย.61 01ก.ค.61 23,999 23,999 23,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้