GTM-09 SHWECSX9 ทัวร์จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง เขาอวตาร จางเจียเจี้ย ฉางซา 6D5N APR-JUN 18 WE
GTM-09 SHWECSX9 ทัวร์จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง เขาอวตาร จางเจียเจี้ย ฉางซา 6D5N APR-JUN 18 WE
เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 61
ราคาเริ่นต้น 21,799.-บาท
โดยสายการบิน   Thai Smile Airways


เริ่มต้น 21,799


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ –ฉางซา (WE616 : 16.05-20.20)
วันที่ 2 ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
วันที่ 3 ฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยางพารา
วันที่ 4 ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพล เฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย
วันที่ 5 เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย-ร้านใบชา-โชว์นางจิ้งจอกขาว
วันที่ 6 จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซากรุงเทพฯ (WE617 : 21.20-23.55)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
14เม.ย.61 19เม.ย.61 26,799 26,799 26,799 31,299
23เม.ย.61 28เม.ย.61 21,799 21,799 21,799 26,299
08พ.ค.61 13พ.ค.61 21,799 21,799 21,799 26,299
19มิ.ย.61 24มิ.ย.61 21,799 21,799 21,799 26,299
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้