GTM-09 SHCZKWL6 กุ้ยหลินนาขั้นบันไดหลงจี๋ชม4 โชว์อลังการพัก5 ดาว6 วัน5 คืน_CZ_
ทัวร์จีน กุ้ยหลินนาขั้นบันไดหลงจี๋ชม4 โชว์อลังการพัก 5 ดาว6 วัน5 คืน
เดินทาง มี.ค-ต.ค 2561
เริ่มต้น 18,799 บาท
เดินทางโดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES 


เริ่มต้น 18,799


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน กุ้ยหลินนาขั้นบันไดหลงจี๋ชม4 โชว์อลังการพัก 5 ดาว6 วัน5 คืน เดินทาง มี.ค-ต.ค 2561 เริ่มต้น 18,799 บาท เดินทางโดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES
วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)–กุ้ยหลิน
วันที่สอง กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋(กระเช้าขึ้น-ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-กุ้ยหลิน-เขางวงช้างโชว์ELEPHANT LEGEND-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ไม่ขึ้นเจดีย์)
วันที่สาม กุ้ยหลิน-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-สะพานสายฝน-หมู่บ้านหลู่เจียชุน-โชว์MIRAGE
วันที่สี่ กุ้ยหลิน-เมืองจำลองซ่ง-ร้านหยก-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง โชว์หลิวซานเจี่ย
วันที่ห้า หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่หก กุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
19เม.ย.61 24เม.ย.61 20,799 20,799 20,799 4,000
24พ.ค.61 29พ.ค.61 19,799 19,799 19,799 4,000
21มิ.ย.61 26มิ.ย.61 19,799 19,799 19,799 4,000
12ก.ค.61 17ก.ค.61 19,799 19,799 19,799 4,000
16ส.ค.61 21ส.ค.61 19,799 19,799 19,799 4,000
06ก.ย.61 11ก.ย.61 20,799 20,799 20,799 4,000
25ต.ค.61 30ต.ค.61 20,799 20,799 20,799 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้