GTM-01 TPE10 T-DED GRAND TAIWAN 5D4N MAY-SEP 18 BY TG
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5วัน4คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 61
เริ่มต้น 25,900 บาท
โดยสายการบิน Thai Airways (TG)


เริ่มต้น 25,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5วัน4คืน เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 61 เริ่มต้น 25,900 บาท โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
วันที่สอง ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
วันที่สาม ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
วันที่สี่ ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
วันที่ห้า ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
09พ.ค.61 13พ.ค.61 25,900 25,900 25,900 6,500
16พ.ค.61 20พ.ค.61 26,900 26,900 26,900 6,500
19พ.ค.61 23พ.ค.61 25,900 25,900 25,900 6,500
25พ.ค.61 29พ.ค.61 27,900 27,900 27,900 7,500
07มิ.ย.61 11มิ.ย.61 25,900 25,900 25,900 6,500
24มิ.ย.61 28มิ.ย.61 25,900 25,900 25,900 6,500
26ก.ค.61 30ก.ค.61 29,900 29,900 29,900 7,500
27ก.ค.61 31ก.ค.61 29,900 29,900 29,900 7,500
09ส.ค.61 13ส.ค.61 29,900 29,900 29,900 7,500
12ส.ค.61 16ส.ค.61 27,900 27,900 27,900 7,500
09ก.ย.61 13ก.ย.61 25,900 25,900 25,900 6,500
27ก.ย.61 01ต.ค.61 25,900 25,900 25,900 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้