GTM-09 SHTPVG3 ทัวร์เซี่ยงไฮ้ NEW LOOK !!! SHANGHAI พัก 5 ดาว 5D3N MAR-JUN 18 TG
GTM-09 SHTPVG3 ทัวร์เซี่ยงไฮ้ NEW LOOK !!! SHANGHAI พัก 5 ดาว 5D3N MAR-JUN 18 TG
เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 61
ราคาเริ่นต้น 23,999.-บาท
โดยสายการบิน  Thai Airways


เริ่มต้น 23,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-เซี่ยงไฮ้-ร้านหยก-ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118)
วันที่ 3 สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
วันที่ 4 หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)- ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตเหอ หม่า
วันที่ 5 เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
07มี.ค.61 11มี.ค.61 23,999 23,999 23,999 5,500
14มี.ค.61 18มี.ค.61 23,999 23,999 23,999 5,500
28มี.ค.61 01เม.ย.61 23,999 23,999 23,999 5,500
04เม.ย.61 08เม.ย.61 25,999 25,999 2,599 5,500
14เม.ย.61 18เม.ย.61 27,999 27,999 27,999 5,500
25เม.ย.61 29เม.ย.61 23,999 23,999 23,999 5,500
09พ.ค.61 13พ.ค.61 23,999 23,999 23,999 5,500
23พ.ค.61 27พ.ค.61 23,999 23,999 23,999 5,500
06มิ.ย.61 10มิ.ย.61 23,999 23,999 23,999 5,500
20มิ.ย.61 24มิ.ย.61 23,999 23,999 23,999 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้