GTM-09 SHMUFOC1 ทัวร์คุณธรรม อู่อี๋ซาน...ยำสามกรอบ 5วัน3คืน (MU)
ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม อู่อี๋ซาน...ยำสามกรอบ 5วัน3คืน
เดินทาง พ.ค-มิ.ย 2561
เริ่มต้น 22,999 บาท
เดินทางโดยสายการบิน CHINAEASTERN AIRLINES


เริ่มต้น 22,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม อู่อี๋ซาน...ยำสามกรอบ 5วัน3คืน เดินทาง พ.ค-มิ.ย 2561 เริ่มต้น 22,999 บาท เดินทางโดยสายการบิน CHINAEASTERN AIRLINES
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง กรุงเทพฯ-ฝูโจว-อู๋อี๋ซาน-หมู่บ้านโบราณเซี่ยเหมย
วันที่สาม อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน (ยอดเขาเทียนโหยวฟง / เขตเขาสาวสวย / ล่องแพธารน้ำเก้าโค้ง / วังอู่อี๋) ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง
วันที่สี่ อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน (ต้าหงเผา / ถ้ำม่านน้ำตก)-ฝูโจว
วันที่ห้า ทะเลสาบซีหูฝูโจว-สวนหมีแพนด้า-เจดีย์ขาว-เจดีย์ดำ-บ้านเกิดหลินเจ๋อสวี-ถนน 3 ตรอก 7 ซอย ฝูโจว-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
14พ.ค.61 18พ.ค.61 22,999 22,999 22,999 3,500
06มิ.ย.61 10มิ.ย.61 22,999 22,999 22,999 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้